Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tịnh Kỳ

Xã Tịnh Kỳ, Tp Quảng Ngãi
02553843301
c2tinhky.thanhpho@quangngai.edu.vn